Veiligheid

Bij Ballast Nedam Industriebouw heeft veiligheid de allerhoogste prioriteit: we zijn veiligheidsbewust bij alles wat we doen. We hechten zeer veel belang aan het zonder ongevallen voor onze eigen medewerkers, uitzendkrachten en de medewerkers van onderaannemers realiseren van al onze projecten.

We voldoen aan alle veiligheids- en gezondheidsregels krachtens de Europese wet- en regelgeving. Maar we weten ook dat veiligheid binnen industriebouw van nog veel meer afhankelijk is.

Veilig werken begint met bewustwording en is volledig afhankelijk van het gedrag en de houding van iedereen in de organisatie: van de CEO tot de medewerkers op de bouwplaats en de productiemedewerkers. Bijvoorbeeld: VGM-inspecties worden niet alleen uitgevoerd door het projectmanagement, toezichthouders en veiligheidsfunctionarissen, maar ook door de Chief Commercial Officer, monteurs op locatie en calculatoren.

 

Ballast Nedam is proactief. Onze veiligheidsexperts werken nauw samen met het projectteam. Samen vormen ze risicoanalyses uit en stellen ze werkmethodeverklaringen op voor de opdrachten die wij uitvoeren. De juiste implementatie wordt gemonitord met VGM-inspecties en observatierondes. Als er afwijkingen worden geconstateerd, worden er onmiddellijk maatregelen getroffen. Wij stimuleren dat onze medewerkers elkaar en anderen aanspreken op (mogelijk) onveilig gedrag en dat ze onveilige situaties melden.

 

Voor al onze medewerkers maken risicobewustzijn en het treffen van voorzorgsmaatregelen integraal deel uit van elk project. Daarom wordt iedereen die bij Ballast Nedam Industriebouw werkt ruim voordat een bepaalde opdracht start goed getraind en voorbereid. Communicatielijnen zijn altijd open en veiligheidsprocedures worden voortdurend getoetst en zo nodig herzien. Door briefings voor de start van een project en door wekelijke “toolbox talks” — projectevaluaties op locaties — blijft iedereen volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen. Deze projectspecifieke verbeteringen worden vervolgens overal in het bedrijf gecommuniceerd om zeker te stellen dat alle projecten helemaal up-to-date zijn wat betreft de ontwikkelingen binnen de hele organisatie.

 

Het VGM-beleid van Ballast Nedam Industriebouw zorgt voor uitmuntende prestaties en verantwoordelijkheid binnen alle activiteiten. We hebben een uitstekende veiligheidshistorie en zijn er trots op dat we volledig aan de sectornormen voldoen.

 

Betrokkenheid van het management

VGM-inspecties door de directeur: 12 per jaar; door de commercieel manager, werkvoorbereiders en calculatoren: 2 per jaar; VGM is het eerste onderwerp van alle vergaderingen. VGM-resultaten worden gemeld in QRM; fulltime VGM-functionaris.

 

Onveilige situaties aanpakken

In het VGM-projectplan voor elk project wordt aangegeven hoe onveilige situaties gemeld gaan worden, bij voorkeur in de template van de opdrachtgever. Medewerkers worden gestimuleerd om onveilige situaties te melden.

 

Er wordt lering getrokken uit onveilige situaties en ongevallen

Alle ongevallen met verzuim en incidenten met materiële schade > € 50.000,- worden onderzocht volgens de Tripod-techniek (of een soortgelijke techniek.) Op basis van het onderzoek wordt er een veiligheidswaarschuwing uitgegeven. Alle incidenten en ongevallen worden besproken tijdens bijeenkomsten met de directeur, projectmanagers, hoofduitvoerders, werkvoorbereiders en calculatoren en, indien relevant, tijdens toolboxmeetings

 

Gesprekken over veiligheid

Er vinden regelmatig gesprekken tussen het management (projectmanagement en directeur) en de mensen die op een project werken plaats. Tweemaal per jaar is er een bijeenkomst met alle medewerkers (in de zomer en aan het eind van het jaar) met een toespraak door de directeur. Eenmaal per jaar wordt er een veiligheidsdag georganiseerd voor alle medewerkers. Stimuleren van goed veiligheidsgedrag
Vieren van goede prestaties, bijvoorbeeld gebak na een jaar zonder meldingsplichtige ongevallen en gebak na het behalen van de All Green Award bij ExxonMobil.

VGM-training: Afhankelijk van het soort werk en de eisen van de opdrachtgever worden er trainingen gegeven, bijvoorbeeld voor het werken met perslucht, of trainingen voor vergunninghouders. VGM-bevordering, veiligheidsposters, sanctiebeleid voor toeleveranciers indien nodig. Indien er een sanctie wordt opgelegd aan een onderaannemer, wordt de directie van de onderaannemer uitgenodigd om aan de directeur van Ballast Nedam Industriebouw uit te leggen hoe kan worden voorkomen dat dergelijke situaties zich opnieuw voordoen.